دی گیت
رزرو ملاقات و حضور در دفتر کار دی گیت

اصفهان

دیگیت رابط خدمات تجاری در اصفهان است ، شما می توانید با انتخاب زمان و تاریخ حضورتان از تداخل در حضور و جلسات و رعایت پروتکل های بهداشتی به ما کمک کنید.

سرویس خود را انتخاب کنید
جلسه کارفرما
 

1ساعت

جلسه پیمانکار
 

1ساعت

مصاحبه کاری
 

30دقیقه