مجموعه مطالعاتی و مشاوره ای آریا
مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته، کلاس آنلاین و

مشهدابتدای فلسطین ۲۲ پلاک ۱۲

05137618542

09301163921سرویس خود را انتخاب کنید

دکتر غلامرضایی (تیم 4)
استاد یعقوبی (تیم 1)
استاد صداقت (تیم 4)
استاد نوروزی (تیم 4)
دکتر غلامرضایی (تیم 3)
استاد یعقوبی (تیم 2)
استاد نوروزی (تیم 3)
استاد صداقت (تیم 3)

انتخاب رشته(ویژه دانش آموزان مشاوره آریا)
 

20دقیقه

 
  

۷۵,۰۰۰  تومان

استاد یعقوبی (تیم 1)
استاد صداقت (تیم 4)
دکتر غلامرضایی (تیم 4)
دکتر غلامرضایی (تیم 3)
استاد یعقوبی (تیم 2)
استاد نوروزی (تیم 4)
استاد نوروزی (تیم 3)
استاد صداقت (تیم 3)

انتخاب رشته(ویژه کسانی که دانش آموز آریا نبودند)
 

20دقیقه

 
  

۴۰۰,۰۰۰  تومان

دکتر غلامرضایی (تیم 3)

انتخاب رشته (دانش آموزان شهرستانی-غیرحضوری آریا)
 

20دقیقه

 
  

۵۰,۰۰۰  تومان

دکتر غلامرضایی (تیم 4)

انتخاب رشته(غیرحضوری-کسانی که دانش آموزآریانبودند)
 

20دقیقه

 
  

۲۰۰,۰۰۰  تومان