دکتر محمودی
چشم

سقزخیابان جمهوری، ساختمان پزشکان هه نگاو، طبقه ۳