پلن ها و تعرفه ها

قیمت پلنها با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده و قیمت نهایی و قابل پرداخت میباشد.

سازمانی

۴۹۹,۰۰۰تومان
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 3000
 • نامحدود
 • 20
 • نامحدود

طلایی

۲۴۹,۰۰۰تومان
 • 10
 • 3000
 • 2000
 • 10
 • 10
 • 30

نقره‌ای

۱۴۹,۰۰۰تومان
 • 5
 • 1500
 • 1000
 • 3
 • 5
 • 20

برنزی

۷۹,۰۰۰تومان
 • 2
 • 500
 • 750
 • 1
 • 2
 • 10

پایه

یک سالهرایگان
 • 1
 • 600
 • 1200
 • 0
 • 1
 • 0

امکانات

قیمت
 • تعداد خدمات
 • تعداد نوبت
 • تعداد پیامک
 • تعداد پرسنل
 • تعداد عکس گالری
 • رزرو گروهی
 • پرسشنامه اطلاعات تکمیلی
 • کنسل کردن دوطرفه
 • تایید/رد درخواست
 • اطلاع رسانی پیامک
 • امکان الصاق پیوست
 • گوش به زنگ
 • ارسال پیامک یادآوری
 • پرداخت آنلاین
 • تعریف قوانین کنسلی
 • ساب دومین اختصاصی
 • انتقال حساب
 • دعوت به جلسه
 • اعلام و اعمال تاخیر
 • باز شدن اتوماتیک نوبت ها
 • جابجایی پرسنل

سازمانی

۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 9000
 • نامحدود
 • 20
 • نامحدود

طلایی

۷۴۵,۰۰۰ تومان
 • 10
 • 9000
 • 6000
 • 10
 • 10
 • 30

نقره‌ای

۴۴۵,۰۰۰ تومان
 • 5
 • 4500
 • 3000
 • 3
 • 5
 • 20

برنزی

۲۳۵,۰۰۰ تومان
 • 2
 • 1500
 • 2250
 • 1
 • 2
 • 10

پایه

یک ساله رایگان
 • 1
 • 600
 • 1200
 • 0
 • 1
 • 0

امکانات

قیمت
 • تعداد خدمات
 • تعداد نوبت
 • تعداد پیامک
 • تعداد پرسنل
 • تعداد عکس گالری
 • رزرو گروهی
 • پرسشنامه اطلاعات تکمیلی
 • کنسل کردن دوطرفه
 • تایید/رد درخواست
 • اطلاع رسانی پیامک
 • امکان الصاق پیوست
 • گوش به زنگ
 • ارسال پیامک یادآوری
 • پرداخت آنلاین
 • تعریف قوانین کنسلی
 • ساب دومین اختصاصی
 • انتقال حساب
 • دعوت به جلسه
 • اعلام و اعمال تاخیر
 • باز شدن اتوماتیک نوبت ها
 • جابجایی پرسنل

سازمانی

۲,۸۴۵,۰۰۰ تومان
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 18000
 • نامحدود
 • 20
 • نامحدود

طلایی

۱,۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • 10
 • 18000
 • 12000
 • 10
 • 10
 • 30

نقره‌ای

۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • 5
 • 9000
 • 6000
 • 3
 • 5
 • 20

برنزی

۴۵۰,۰۰۰ تومان
 • 2
 • 3000
 • 4500
 • 1
 • 2
 • 10

پایه

یک ساله رایگان
 • 1
 • 600
 • 1200
 • 0
 • 1
 • 0

امکانات

قیمت
 • تعداد خدمات
 • تعداد نوبت
 • تعداد پیامک
 • تعداد پرسنل
 • تعداد عکس گالری
 • رزرو گروهی
 • پرسشنامه اطلاعات تکمیلی
 • کنسل کردن دوطرفه
 • تایید/رد درخواست
 • اطلاع رسانی پیامک
 • امکان الصاق پیوست
 • گوش به زنگ
 • ارسال پیامک یادآوری
 • پرداخت آنلاین
 • تعریف قوانین کنسلی
 • ساب دومین اختصاصی
 • انتقال حساب
 • دعوت به جلسه
 • اعلام و اعمال تاخیر
 • باز شدن اتوماتیک نوبت ها
 • جابجایی پرسنل

سازمانی

۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 36000
 • نامحدود
 • 20
 • نامحدود

طلایی

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • 10
 • 36000
 • 24000
 • 10
 • 10
 • 30

نقره‌ای

۱,۶۱۰,۰۰۰ تومان
 • 5
 • 18000
 • 12000
 • 3
 • 5
 • 20

برنزی

۸۵۵,۰۰۰ تومان
 • 2
 • 6000
 • 9000
 • 1
 • 2
 • 10

پایه

یک ساله رایگان
 • 1
 • 600
 • 1200
 • 0
 • 1
 • 0

امکانات

قیمت
 • تعداد خدمات
 • تعداد نوبت
 • تعداد پیامک
 • تعداد پرسنل
 • تعداد عکس گالری
 • رزرو گروهی
 • پرسشنامه اطلاعات تکمیلی
 • کنسل کردن دوطرفه
 • تایید/رد درخواست
 • اطلاع رسانی پیامک
 • امکان الصاق پیوست
 • گوش به زنگ
 • ارسال پیامک یادآوری
 • پرداخت آنلاین
 • تعریف قوانین کنسلی
 • ساب دومین اختصاصی
 • انتقال حساب
 • دعوت به جلسه
 • اعلام و اعمال تاخیر
 • باز شدن اتوماتیک نوبت ها
 • جابجایی پرسنل